Էջ 1 1-ից

Կուտակային վճարների վերադարձ

ՏեղադրելՏեղադրված է: Չորեքշաբթի Ապրիլ 08, 2015 9:22 am
կողմից phpbb_admin@epension.am
Երբ և ինչ կարգով են վերադարձվելու 2014թ. հունվար-հուլիս ամիսների պահված պարտադիր կուտաակյին վճարները?

Re: Կուտակային վճարների վերադարձ

ՏեղադրելՏեղադրված է: Երկուշաբթի Ապրիլ 20, 2015 9:03 am
կողմից an.yeritsyan@gmail.com
1. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնակիցների կատարած կուտակային վճարների հաշվին մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը ձեռք բերված կենսաթոշակային ֆոնդի փայերը անձի դիմումի հիման վրա մարվում են, և համապատասխան միջոցներն անկանխիկ եղանակով վճարվում են նրան՝ 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2015 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում: Սույն մասով նախատեսված դեպքում կենսաթոշակային ֆոնդի փայերի հետգնման (մարման) ժամանակ կարող է գանձվել առավելագույնը 2 տոկոս հետգնման (մարման) վճար: Սույն մասով սահմանված դիմումը կարող էր ներկայացվել 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում: Սույն մասով սահմանված դեպքում համապատասխան միջոցները անձի բանկային հաշվին են փոխանցվում փայերը մարելուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում:
Առավել մանրամասն տես` ՀՀ օրենքը կուտակային կենսաթոշակների մասին <<Հավելված«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հոդված 2`http://epension.am/am/laws/law_article?content.cid=294: